Artikel 1. Definities

 1. Dienstverlener: “In Your Natural Flow”, geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder het nummer 63794489.
 2. Deelnemer: de wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Deelnemer.
 3. Overeenkomst: met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan Dienstverlener zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens de Deelnemer werkzaamheden voor Deelnemer verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2. Algemeen

 1. De Overeenkomst wordt gevormd door de onderhavige algemene voorwaarden gezamenlijk met de door Dienstverlener en Deelnemer schriftelijke opdrachtbevestiging.
 2. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten door of namens de Dienstverlener waarop Dienstverlener deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 3. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door de Dienstverlener in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
 4. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Deelnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 6. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Dienstverlener zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend.
 2. Offertes van Dienstverlener zijn gebaseerd op de informatie die door Deelnemer is verstrekt. Deelnemer staat ervoor in dat zij alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt aan Dienstverlener.
 3. Dienstverlener kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien Deelnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de offerte en aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Een samengestelde offerte en aanbieding verplicht Dienstverlener niet tot het verrichten van een gedeelte van de offerte en aanbieding tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
 5. Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn in euro’s, exclusief B.T.W. en andere heffingen van overheidswege alsmede eventueel in het kader van de Overeenkomst te maken kosten zoals reis- en andere (on)kosten waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden. Voormelde kosten komen voor rekening van Deelnemer. Op de offerte staat de totaalprijs van het gekozen pakket, met eventuele reiskosten en reistijd vermeld.
 2. Indien Dienstverlener met Deelnemer een vaste prijs overeenkomt, dan is Dienstverlener gerechtigd tot verhoging van deze prijs, zonder dat Deelnemer in dat geval gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van kostprijsbepalende factoren zoals de prijs van ruimtehuur, grondstoffen, lonen etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 3. Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling van het geoffreerde bedrag, ook wanneer niet het gehele traject wordt doorlopen. Dienstverlener is gerechtigd de overeenkomst op te schorten totdat de volgende betaling is voldaan.
 4. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Dienstverlener heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de Deelnemer.
 5. Indien de Deelnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is de Deelnemer van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Deelnemer in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. In geval de verschuldigde betaling langer dan 180 kalenderdagen uitblijft, vervalt het recht op de overige sessies met restitutie van het overtollige bedrag, tenzij partijen anders overeenkomen.

Artikel 5. Overeenkomst

 1. De Overeenkomst geldt als gesloten vanaf de dag van ondertekening door Dienstverlener, respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door Dienstverlener aan Deelnemer.
 2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de Overeenkomst voortvloeit dat deze voor onbepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 6. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Dienstverlener neemt bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden de zorg van een goed Dienstverlener in acht.
 2. Dienstverlener neemt met de Overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
 3. Dienstverlener heeft het recht, voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, gedeeltelijk de Overeenkomst door derden te laten uitvoeren. Dienstverlener zal hiertoe uitsluitend overgaan, na overleg met Deelnemer.
 4. Dienstverlener is gerechtigd Deelnemer door te verwijzen in geval van klachten waarbij de Dienstverlener niet voldoende te hulp kan schieten.

Artikel 7. Wijziging in de opdracht

 1. In het geval voor onvoorziene omstandigheden heeft de Dienstverlener de mogelijkheid een overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte van de Dienstverlener en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Dienstverlener maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan de Deelnemer.
 2. Door Deelnemer na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst, moeten door Deelnemer tijdig en schriftelijk aan Dienstverlener ter kennis zijn gebracht. Een wijziging in dan wel aanvulling op de Overeenkomst geldt slechts indien deze door zowel Deelnemer als Dienstverlener (bij voorkeur schriftelijk) is aanvaard.
 3. Dienstverlener behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een afspraak met Deelnemer. In geval de locatie of data door Dienstverlener wordt gewijzigd, heeft Deelnemer het recht binnen 48 uur na mededeling van de wijziging, de afspraak kosteloos te verzetten. Indien Deelnemer na 48 uur kenbaar maakt de afspraak te willen annuleren of verzetten staat het Dienstverlener vrij om reeds gemaakte kosten in rekening te brengen. Eventuele gemaakte kosten door Dienstverlener worden binnen 14 kalenderdagen na de wijziging gefactureerd.
 4. Annulering door de Deelnemer is enkel schriftelijk mogelijk. Tot twee weken voor aanvang van een afspraak is annulering van de afspraak kosteloos. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang wordt 50% van de kosten in rekening gebracht; annulering vanaf 48 uur voor aanvang resulteert in de verplichting tot het volledig betalen van de deelnamekosten.
 5. De dienstverlening kent een loopduur zoals vermeld bij aankoop. Bij aanschaf van het traject gaat Deelnemer ermee akkoord dat het gehele traject dient te worden betaald, ook wanneer Deelnemer gedurende het traject wenst tot annulering over te gaan.
 6. Deelnemer kan de datum van een afspraak tot 48 uur voorafgaand aan de sessie kosteloos wijzigen. Bij verplaatsing of annulering binnen 48 uur, of het verstek laten gaan, komt de afspraak te vervallen en wordt deze als zodanig doorberekend.
 7. In bijzondere gevallen – onvoorziene omstandigheden komen uitsluitend ter beoordeling van Dienstverlener – bestaat de mogelijkheid van hetgeen geregeld in lid 3 en 4 van dit artikel af te wijken.

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Dienstverlener aan te geven wijze in euro’s, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Het verschuldigde bedrag voor de aangekochte dienst zal in één keer worden betaald door Deelnemer, tenzij tussen Dienstverlener en Deelnemer schriftelijk is overeengekomen om in termijnen te betalen. Voor het betalen in termijnen gelden andere tarieven.
 3. Indien Deelnemer in gebreke blijft met tijdige betaling is hij/zij van rechtswege in verzuim en is Deelnemer de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Deelnemer is alsdan rente verschuldigd over iedere maand, of gedeelte van de maand, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Deelnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 4. Vanaf het moment dat Deelnemer in verzuim is, is Deelnemer tevens gehouden tot vergoeding van alle te maken (buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten verband houdende met de incasso van de gefactureerde bedragen. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 40,00 exclusief btw, tenzij de wet anders bepaalt.
 5. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 9. Overmacht

 1. Indien Dienstverlener haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een aan haar niet toerekenbare oorzaak worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Dienstverlener alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ziekte aan de zijde van Dienstverlener.
 2. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van Dienstverlener niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat ook maar enig recht van Deelnemer bestaat op schadevergoeding. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Dienstverlener is uitgegaan van door of namens Deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Indien Dienstverlener aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Dienstverlener beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van Dienstverlener is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Dienstverlener.

Artikel 11. Geheimhouding

 1. Deelnemer en Dienstverlener verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 12. Verwerking Persoonsgegevens

 1. Voor zover bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de dienstverlening van “In Your Natural Flow” persoonsgegevens van een Deelnemer worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming. “In Your Natural Flow” verwijst voor verdere informatie naar de Privacyverklaring (onderaan website).
 2. In aanvulling op het voorgaande lid 1 merkt “In Your Natural Flow” nog op dat er passende technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de van een Deelnemer verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de huidige stand van de techniek en de aard van de verwerking.

Artikel 13. Intellectueel eigendom

 1. Alle door Dienstverlener voor Deelnemer ontwikkelde modellen, werken en/of uitvindingen zijn en blijven eigendom van Dienstverlener. Daaronder wordt tevens verstaan alle rechten van intellectueel eigendom waaronder begrepen, doch niet daartoe beperkt auteursrechten, modelrechten en/of octrooirechten.
 2. Elke handeling in strijd met dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
 3. Bij inbreuk komt Dienstverlener een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door Dienstverlener gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
 4. Deelnemer wordt uitdrukkelijk verboden beeld- en/of geluidsopnamen te maken tijdens een overeenkomst. Dienstverlener is hier wel toe gerechtigd. Deze opnamen worden in onderling overleg ter beschikking gesteld aan Deelnemer en zullen zonder toestemming van Deelnemer niet worden gedeeld met derden.

Artikel 14. Toepasselijk recht

 1. Op alle Overeenkomsten tussen Dienstverlener en Deelnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 3. Onverminderd het recht van Dienstverlener een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Deelnemer, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.