Inleiding:

Deze verklaring is van toepassing op alle door In Your Natural Flow geleverde producten en diensten. In Your Natural Flow is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

In Your Natural Flow verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze producten en/of diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die In Your Natural Flow van u nodig kan heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door In Your Natural Flow in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 1. Voor deelname aan een gratis cursus/webinar/event, het ontvangen van inspiratiemails of andere promotie- en marketing producten en/of diensten waarvoor u zich zelf aanmeldt verwerken wij de volgende gegevens:

Voor- en achternaam

Emailadres

2. Voor deelname aan betaalde diensten van In Your Natural Flow worden de volgende gegevens van u verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • Emailadres
 • Bankgegevens

Verwerkt In Your Natural Flow ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. In Your Natural Flow zal uitsluitend die informatie welke noodzakelijk is voor het bieden van adequate coaching verwerken (met name over uw gezondheid en hoe dit invloed heeft op uw dagelijks functioneren). Dit om ervoor te zorgen dat In Your Natural Flow een gedegen inschatting kan maken in hoeverre de aangeboden diensten in uw situatie een adequate oplossing zijn voor uw probleem en om in te schatten of eventueel andere professionele hulp noodzakelijk is. Het is te allen tijde aan u wat en hoeveel u hierover wilt delen. De verstrekte informatie zal geheel anoniem, veilig en vertrouwelijk worden verwerkt.

Waarom we gegevens nodig hebben

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met In Your Natural Flow, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om adequate diensten aan u te kunnen leveren.
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit In Your Natural Flow. Bijvoorbeeld om u via onze inspiratiemail te informeren over een nieuwe activiteit van In Your Natural Flow. Wilt u niet benaderd worden via onze inspiratiemail, dan kunt u dit aangeven in de mail door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is In Your Natural Flow gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt In Your Natural Flow zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren

In Your Natural Flow bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

In Your Natural Flow verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

In Your Natural Flow gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar sarah@inyournaturalflow.nl.

Beveiliging

In Your Natural Flow hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. In Your Natural Flow heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij In Your Natural Flow toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval In Your Natural Flow gebruik maakt van de diensten van derden, zal In Your Natural Flow in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal In Your Natural Flow u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via sarah@inyournaturalflow.nl.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via sarah@inyournaturalflow.nl.

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 15 augustus 2020.